Käyttöehdot

Päivitetty 4.9.2022

Tiivistelmä

*Palvelu tarjoaa yhteyden psykiatrian erikoislääkäriin.

*Ensisijaisena tarkoituksena on nimetä asiakkaan oireiden syyt ja etsiä konkreettisia ratkaisuja ongelmiin.

*Yhteydenpito tapahtuu videopuhelun, puhelimen, sähköpostin tai chatin välityksellä.

*Lääkkeiden määrääminen tapahtuu Suomessa sähköisellä reseptillä. Muualla Euroopan Unionin alueella käytetään eurooppalaista lääkemääräystä olettaen, että se voidaan toimittaa potilaalle tietoturvallisesti.

* Tiettyjä rauhoittavia ja unilääkkeitä ei määrätä palvelun kautta. ADHD:n hoitoon käytettäviä stimulantteja ei myöskään määrätä. (kts. yst. tarkemmin kohta 1).

*Maksu suoritetaan palvelutapahtuman jälkeen. Asiakas saa laskun sähköpostitse. Vastaanottopalkkiot on esitetty hinnastossa.

*Palvelutapahtuman voi perua veloituksetta 24 tuntia ennen palvelutapahtuman alkua.

*Asiakasta koskevia tietoja saatetaan joutua välittämään Suomen rajojen ulkopuolelle johtuen palvelun luonteesta ja palveluntarjoajan olinpaikasta.

*Palveluntarjoaja pitää erittäin suurta huolta asiakkaan yksityisyydensuojasta ja asiakkaan henkilö- ja potilastietojen turvaamisesta.

1 Yleistä palvelusta

Nettipsykiatri-sivusto on terveyspalvelu, joka tarjoaa asiakkaalle yhteyden psykiatrian erikoislääkäriin. Palvelun tarkoituksen on ensisijaisesti tuottaa asiakkaalle konkreettinen hoitosuunnitelma ja tarjota asiakkaalle keinoja, joiden avulla hän voi itse vaikuttaa olotilaansa. Palveluntarjoaja on itsenäinen ammatinharjoittaja (psykiatrian erikoislääkäri Juha Lehti). Riippuen asiakkaan tarpeista palvelu on joko 1) henkilökohtaista lääketieteellistä hoitoa ja hoidon tarpeen arviointia (esim. univaikeuksista kärsivän henkilön haastattelua ja hoitoa) tai 2) yleisellä tasolla tapahtuvaa neuvontaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyen (esim. unihäiriöistä kärsivän potilaan läheisen neuvontaa ja ohjausta siitä, miten hän voi edesauttaa potilaan parantumista).

Lääkkeiden määrääminen tapahtuu Suomessa sähköisellä reseptillä (e-reseptillä) Mediresepti- ja Kanta.fi -palveluiden kautta. Tarvittaessa voidaan käyttää myös puhelinreseptiä suoraan asiakkaan valitsemaan apteekkiin. Muualla Euroopan Unionin alueella käytetään eurooppalaista lääkemääräystä olettaen, että se voidaan toimittaa potilaalle tietoturvallisesti.

Nettipsykiatripalvelussa tiettyjä rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä ei määrätä palvelun kautta. Näitä lääkkeitä ovat mm. Xanor, Alprox, Insomin ja Dormicum. Ainoa poikkeus tästä säännöstä on bentsodiatsepiinien palkkiohoitomalli, joka edellyttää asiakkaalta huomattavaa kurinalaisuutta ja motivaatiota perimmäisten ongelmiensa ratkaisuun. ADHD:n hoitoon käytettäviä stimulantteja (metyylifenidaatti, deksamfetamiini, lisdeksamfetamiini) ei määrätä palvelussa missään olosuhteissa.

Nettipsykiatri-sivusto tarjoaa terveyspalvelun lisäksi myös yleisen tason tietoja ja neuvoja terveyteen liittyvissä asioissa. Tietopankin neuvot ovat kaikkien katseltavissa maksuttomasti eivätkä palvelun käyttöehdot ja tietosuojaperiaatteet koske niiden katselua olettaen että Nettipsykiatri-sivustolla vierailu on asianmukaista.

2 Palvelun käyttö

Palvelun käyttö edellyttää asiakkaalta täysi-ikäisyyttä sekä palveluun liittyvien käyttöehtojen hyväksymistä. Mikäli asiakas ei hyväksy käyttöehtoja, hän ei voi käyttää palvelun mitään osia, joihin liittyy henkilötietojen ja/tai henkilökohtaisten terveystietojen käsittelyä. Asiakkaan ei tule käyttää palvelua sellaisessa ympäristössä, jossa palvelun käyttö ei ole sallittua. Asiakas sitoutuu siihen, että hän ei anna ja/tai ylläpidä tahallaan virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja palveluntarjoajan kanssa toimiessaan. Asiakkaan oletetaan omaavan riittävät tiedot sähköisen reseptin toiminnasta ja sähköiseen reseptiin liittyvistä kansallisista rekistereistä. Mikäli asiakas ei katso omaavansa riittävää tietoa sähköisestä reseptistä ja sähköiseen reseptiin liittyvistä kansallisista rekistereistä, hän ei voi käyttää palvelua siltä osin kuin siihen liittyy henkilötietojen ja/tai henkilökohtaisten terveystietojen käsittelyä.

Asiakkaan käyttämiin tietoturvapalveluihin liittyvät mahdolliset maksut jäävät asiakkaan maksettaviksi samoin kuin kaikki muutkin asiakkaalle koituvat palvelun käyttöön suorasti tai epäsuorasti liittyvät maksut, jotka saattavat aiheutua esim. tekstiviesteistä, puheluista tai muista sähköiseen viestintään liittyvistä maksuista.

3 Videopuheluyhteys, puhelinyhteys, matkapuhelinyhteys ja sähköpostiviestintä

Palvelutapahtuma toteutetaan ensisijaisesti videopuhelun avulla. Palvelutapahtuman toteuttamiseen voidaan käyttää myös puhelinsoittoa tai sähköpostiviestintää. Koska mikään suomalainen viranomainen tai asiantuntija ei ole toistaiseksi virallisesti määritellyt, mitkä videopuhelupalvelut ovat riittävän turvallisia terveyspalvelujen tuottamiseen, palveluntarjoaja käyttää turvallisen videopuhelupalvelun mittapuuna sitä, onko videopuhelupalvelu yleisesti tai asiantuntija-arvion perusteella turvalliseksi arvioitu ja ilmoittaako videopuhelupalveluyritys mahdollistavansa Yhdysvaltojen terveydenhuollon tietoturvalain noudattamisen (HIPAA compliance). Kiinteä puhelinyhteys, samoin kuin matkapuhelinyhteys ja tekstiviestien lähettäminen katsotaan turvalliseksi tavaksi kommunikoida asiakkaan ja terveydenhuoltoyksikön välillä. Sähköpostiviestinnän edellytyksenä on palveluntarjoajan SSL-tekniikalla suojattu sähköpostiosoite, jollaista suositellaan myös asiakkaalle.

Ensisijainen videopuhelupalvelu palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä on Doxy.me (Doxy.me).  Palvelu on turvalliseksi arvioitu ja se mahdollistaa Yhdysvaltojen terveydenhuollon tietoturvalain noudattamisen (HIPAA compliance). Lisäksi Doxy.me on ilmainen. Vaihtoehtoinen videopuhelupalvelu on VSee (vsee.com), joka täyttää myös HIPAA compliance vaatimukset. Asiakkaan toivomuksesta voidaan käyttää myös mitä tahansa muutakin videopuheluyhteyttä, mikäli se on käyttökelpoinen ja sen tietoturvataso on riittävän korkea. Asiakas saattaa Nettipsykiatri-palvelua käyttääkseen joutua tekemään kahdenkeskisen sopimuksen videopuhelupalveluyrityksen kanssa, jolloin asiakkaalta odotetaan kyseisen sopimuksen noudattamista. Palvelutarjoaja (Nettipsykiatri) ei vastaa asiakkaan ja videopuhelupalveluyrityksen välisistä ongelmista tai kuluista. Sama pätee puhelinoperaattoreiden, teleoperaattoreiden, tekstiviestioperattoreiden, sähköpostipalveluiden, internetyhteyspalveluiden, Mediresepti-palvelun, Kanta.fi-palvelun ja asiakkaan välisiin ongelmiin ja kuluihin.

4 Palvelun maksaminen

Palveluntarjoaja laskuttaa asiakkaalta palvelun hinnan vastaanoton jälkeen lähettämällä laskun sähköpostitse. Vastaanottopalkkio määräytyy palveluntarjoajan vastaanottoon käyttämän ajan perusteella, joka voi olla 30, 60 tai 90 minuuttia. Vaikka asiakas ei käyttäisi kokonaan varaamaansa aikaa, vahimmäismaksu määräytyy asiakkaan varaaman ajan perusteella. Mikäli palveluntarjoajan palvelutapahtumaan käyttämä aika ylittää asiakkaan varaaman ajan, palveluntarjoaja on oikeutettu laskuttamaan asiakasta alkavalta 30 minuutilta sen mukaan, kuinka paljon aikaa on kulunut palvelutapahtumaan.

Lausunnot laskutetaan hinnaston mukaisesti. Palvelunarjoajalla on oikeus vaatia asiakasta maksamaan vastaanottopalkkio/lausuntopalkkio ennen lausuntojen lähettämistä asiakkaalle.

Siinä tapauksessa, että asiakas on perunut vastaanottokäynnin asianmukaisella tavalla vähintään 24 tuntia ennen vastaanoton alkua, asiakas on oikeutettu maksun palautukseen. Jos asiakas peruuttaa palvelutapahtuman myöhemmin kuin 24 tuntia palvelutapahtuman alusta, palveluntarjoja veloittaa asiakkaalta 50-100 % alkuperäisestä maksusta.

Lääkärinpalkkiosta ei saa lähtökohtaisesti Kela-korvauksia, koska hoitoa antava lääkäri saattaa olla palvelutapahtuman aikana EU-alueen ulkopuolella.

Palveluun liittyvissä tietoliikenneongelmissa, jotka johtuvat pääsääntöisesti asiakkaasta tai hänen laitteistaan (esim. rikkinäinen tietokone tai vanhentunut ohjelmisto) ja jotka johtavat palvelun keskeytymiseen, peruuntumiseen tai heikentyneeseen laatuun, palveluntarjoaja ei ole velvoitettu palauttamaan maksuja. Palveluun liittyvissä tietoliikenneongelmissa, jotka johtuvat pääsääntöisesti palveluntarjoajasta ja johtavat merkittävään palvelun laadun alenemiseen, palveluntarjoaja kompensoi asiakkaan kulut kohtuullisella tavalla, joka voi olla vastaanottoajan pidentäminen ilman erillistä maksua, ilmainen vastaanottokäynti seuraavalla kerralla tai maksun palauttaminen siltä osin kuin palvelu on jäänyt kesken tai heikkolaatuiseksi. Tietoliikenneongelmissa, jotka ovat riippumattomia asiakkaasta ja palveluntarjoajasta (esim. teleoperaattorin tai serverin toimintahäiriö) ja jotka häiritsevät merkittävästi palvelun toteuttamista, pyritään maksun suhteen ensisijaisesti löytämään molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, mutta jos sellaista ei löydy, kulut puolitetaan asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken (asiakas maksaa 50 % palvelusta). Lyhyet tietoliikennekatkokset ovat mahdollisia lähes kaikessa sähköisessä viestinnässä ja lyhyiden tietoliikennekatkosten ei katsota merkittävästi alentavan palvelun laatua olettaen, että palvelutapahtuma pystytään kokonaisuutena viemään läpi tyydyttävästi.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa maksutapahtumaan mahdollisesti liittyvistä ongelmista siltä osin, kun ne johtuvat maksupalveluyrityksestä ja/tai asiakkaasta.

5 Palveluntarjoajan olinpaikka ja informaation kulku

Nettipsykiatri-sivuston serveri sijaitsee Suomessa. Palveluntarjoaja oleskelee suuren osan vuodesta ulkomailla, joten lähtökohtaisesti palvelu tai sen osia toimitetaan asiakkaalle ulkomailta käsin. Maita, joissa palveluntarjoaja Suomen lisäksi saattaa oleskella ja/tai joiden kautta informaatiota saatetaan välittää, ovat Kanada, Yhdysvallat ja Panama. Hyväksymällä käyttöehdot asiakas antaa luvan henkilö- ja potilastietojensa siirtoon näihin maihin ja näistä maista Nettipsykiatri-palvelun sisällä ja Nettipsykiatri-palvelun mahdollistavien muiden palveluiden sisällä (Mediresepti, Kanta.fi, Doxy.me ja muut olennaisella tavalla hoidon mahdollistavat palvelut).

Sähköisten reseptien kirjoittaminen tapahtuu Mediresepti- ja Kanta.fi-palveluiden kautta. Hyväksymällä Nettipsykiatri-sivuston käyttöehdot asiakas hyväksyy Kanta.fi-palveluiden käyttöehdot ja sen, että sähköisen reseptin kirjoittaminen tapahtuu Mediresepti-sivuston avulla. Lisätietoa www.mediresepti.fi ja www.kanta.fi. Nettipsykiatri-palvelun sairauskertomustietoja ei tallenneta valtakunnalliseen Kanta.fi-arkistoon, ainoastaan sähköiset reseptit.

6 Oikeudet

Kaikki sivuston ja sivuston sisältämän materiaalin oikeudet, omistusoikeudet, tekijänoikeudet, edut, patentit ja liikesalaisuudet kuuluvat palveluntarjoajalle. Asiakas tiedostaa, että palvelun käyttöoikeus ei anna asiakkaalle edellämainittuja oikeuksia. Kuka tahansa henkilö voi lainata palvelun itse-ohjeita sisältämän tietokannan sisältämiä tekstejä laillisiin EI-KAUPALLISIIN tarkoituksiin olettaen että tekstien lähde mainitaan lainauksen yhteydessä.

Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden evätä tietyissä tilanteissa asiakkaalta tai tietystä IP-osoitteesta käyttöoikeuden palveluun (esim. tietoturvaongelmat).

7 Asiakkaasta kerättävät tiedot ja potilastiedot

Palveluntarjoaja kerää asiakkaasta riittävästi tietoa, jotta tämän tiedon avulla voidaan muodostaa asiakkaan hyvinvointia tukeva hoitosuunnitelma. Asiakkaasta kerätty tietoa säilytetään ja käsitellään huolellisesti kulloinkin sovellettavan lainsäädännön ja muiden säädösten mukaisesti. Terveydenhuollon toimintayksikölle lain mukaan pakollisia kerättäviä tietoja asiakkaasta ovat nimi, syntymäaika, henkilötunnus (jos on) ja yhteystiedot. Palvelun tietosuoja-asiat on tarkemmin esitelty luvussa 8 sekä potilastietorekisterin tietosuojaselosteen yhteydessä (kts. jäljempänä).

8 Tietosuojaperiaatteet

Asiakkaan tulee olla tietoinen siitä, että palvelussa käsitellään hänen terveyteensä liittyviä tietoja. Nämä tiedot eivät kuulu kenelle tahansa. On sekä asiakkaan että palveluntarjoajan etu, että kaikkia asiakasta koskevia tietoja varjellaan hyvin tarkasti. Vaikka terveyteen liittyvien tietojen suojaaminen saattaisi tuntua asiakkaasta vähäpätöiseltä seikalta palvelun käytön aikana, kyseisten tietojen suojaaminen saattaa myöhemmin olla asiakkaalle tärkeää.

Asiakkaan tulee huolehtia omalta osaltaan korkeatasoisen tietoturvan ylläpidosta ja henkilötietojensa asianmukaisesta suojaamisesta. Tämä tarkoittaa palvelun käyttöä tietokoneelta tai muulta laitteelta, jonka virus- ja haittaohjelmien torjunnasta on huolehdittu riittävällä tavalla. Julkisten/yleisten tietokoneiden tai muiden julkisten laitteiden käyttöä ei suositella ja ylipäätään asiakkaan tulee tarkkaan harkita, keitä henkilöitä on tilassa, jossa asiakas käyttää palvelua. Asiakkaan on hyvä pitää mielessä nyrkkisääntö:”Älä käytä palvelua sellaisen henkilön läsnäollessa, jota et ottaisi mukaan psykiatrin vastaanotolle”. Korkeatasoisen tietoturvan säilyminen sähköpostiviestinnässä edellyttää palveluntarjoajalta SSL-tekniikalla salattua sähköpostiosoitetta (jota palvelutarjoja käyttää), mutta vastaavanlaista sähköpostiosoitetta suositellaan myös asiakkaalle, vaikka laki ei sitä asiakkaalta vaadikaan.

Yleiset periaatteet asiakasta koskevien tiedon säilyttämisessä ja käsittelyssä ovat:

 1. Palvelun tarkoituksen on ensisijaisesti tuottaa asiakkaalle tarkka hoitosuunnitelma ja tietyn pituinen hoitojakso. Kun hoitosuunnitelma on tehty ja hoitojakso on suoritettu tietoturvallisella tavalla, asiakkaasta pyritään säilyttämään vain niin vähän tietoa kuin se on mahdollista.
 2. Asiakasta koskevat tiedot on salattu, kryptattu ja/tai muulla tavoin muutettu sellaiseen muotoon, että ulkopuoliset henkilöt tai tahot eivät pysty käyttämään tietoja hyväksi.
 3. Asiakkaasta ei lähtökohtaisesti luovuteta mitään tietoja kenellekään paitsi asiakkaalle itselleen. Jos asiakkaan (tai hänen laillisen edustajansa) suostumuksesta tai lain nojalla asiakasta koskevia tietoja luovutetaan kolmannelle taholle (esim. jatkohoidosta vastaavalle lääkärille), kaikissa tietojen luovutustilanteissa käytetään minimaalisen tietojenluovutuksen periaatetta ts. asiakasta koskevia tietoja luovutetaan niin vähän ja rajatusti kuin mahdollista – jollei asiakas toisin halua – ja tiedot pyritään ensisijaisesti siirtämään asiakkaan itsensä välityksellä kolmannelle taholle, jolloin asiakkaalla on tietoihinsa tarkastamismahdollisuus.
 4. Nettipsykiatri-palvelun sisällä potilastietoja käsittelee vain psykiatrian erikoislääkäri. Laskutukseen ja ajanvaraukseen liittyviä tietoja (ilman potilastietojen käsittelyä) saattaa käsitellä myös toimistotyöntekijä.

9 Epäasiallinen toiminta

Asiakas sitoutuu siihen, että hän ei käytä palvelua tai sen osia tai palveluun kytkeytyviä muita mahdollisia sivustoja tai palveluita epäasiallisella tavalla eikä myöskään rohkaise muita sellaiseen toimintaan. Epäasiallista toiminnalla tarkoitetaan: 1) internet-sivuston tai sen osien laitonta käyttöä, 2) laittoman, siveettömän, halventavan, loukkaavan tai väärennetyn informaation/sisällön välittämistä tai syöttämistä, 3) viruksen, haittaohjelman tai muun vahingollisen ohjelman/koodin levittämistä tai välittämistä, 4) palvelun tai sen osien kopioimista, muokkaamista tai manipuloimista, 5) palvelun tai sen osien häiriköintiä tai sen toiminnan estämistä, 6) virheellisen tiedon levittämistä palvelusta tai sen osista tai siihen kytkeytyvistä sivustoista, palveluista, henkilöistä tai organisaatioista, 7) videopuheluiden, puheluiden tai muun viestinnän tallentamista ja esittämistä ilman palveluntarjoajan lupaa. Mikäli asiakas käyttää palvelua tai sen osia tai siihen kytkeytyviä muita sivustoja tai palveluita epäasiallisella tavalla, asiakas korvaa palveluntarjoajalle asiakkaan epäasiallisesta toiminnasta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kulut ja/tai vahingot.

Palvelun käyttö edellyttää asiakkaalta riittävää yhteistyökykyä. Lääkärin tekemät suunnitelmat, johtopäätökset, neuvot ja suositukset tehdään käytettävissä olevan tiedon perusteella. Asiakkaan antama riittämätön tai väärä tieto saattaa johtaa vääriin johtopäätöksiin. Asiakkaan tulee tiedostaa, että vaikka palvelussa pyritään vilpittömästi tuottamaan asiakkaalle korkealaatuinen ja tarkka hoitosuunnitelma ja tarjoamaan korkealaatuista hoitoa, palvelussa tehtyihin suunnitelmiin, johtopäätöksiin, neuvoihin ja suosituksiin saattaa liittyä virhelähteitä.

10 Sovellettava laki

Palveluun sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säädökset. Palveluun liittyvät riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla, mutta tarvittaessa ne ratkaistaan Keski-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi tehdä valituksen tai kantelun saamastaan palvelusta ja kohtelusta Nettipsykiatri-sivustolta löytyvään sähköpostiosoitteeseen tai hän voi osoittaa valituksen asianmukaiselle viranomaiselle. Potilasvahinkolakia (585/1986 muutoksineen) sovelletaan siinä määrin kuin mahdollista. Potilasvahinkolakia ei voida soveltaa tilanteissa, joissa palveluntarjoaja ei ole Suomessa. Asiakkaalla on oikeus tiedustella palveluntarjoajan olinpaikkaa ja saada asiasta selvyys sähköpostitse ennen palvelutapahtumaa.

11 Muutokset

Palvelutarjoaja varaa itselleen mahdollisuuden muuttaa käyttöehtoja ja/tai lopettaa palvelun tai sen osia ilman ennakkoilmoitusta. Tällöin aiemmat käyttöehdot sitovat asiakasta ja palveluntarjoajaa siinä määrin kuin niitä ei ole muutettu.

Liite 1.

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste potilastietojen keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä

 1. Rekisterinpitäjä on itsenäinen ammatinharjoittaja psykiatrian erikoislääkäri Juha Lehti. Postiosoite Suomessa: PL13, 04251 Kerava.
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Juha Lehti. Postiosoite Suomessa: PL 13, 04251 Kerava.
 3. Rekisterin nimi on Nettipsykiatri potilasrekisteri.
 4. Rekisterin tarkoitus on: 1) asiakasta koskevien tutkimusten ja hoidon suunnittelu ja hoidon toteuttaminen, 2) laaduntarkkailu, 3) tietojen arkistoiminen, 4) tilastointi ja toiminnan suunnittelu.
 5. Rekisterin tietosisältö: 1) Asiakkaan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, yhteystiedot, 2) asiakkaan tutkimuksen ja hoidon toteuttamisen kannalta välttämättömät terveystiedot, 3) muut olennaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä hoidon järjestämiseksi.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakas ilmoittaa tiedot.
 7. Tietojen luovuttaminen: Salassapitovelvollisuudesta johtuen lähtökohtaisesti mitään asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta kenellekään. Tästä poikkeuksena ovat asiakkaan tiedonsaantioikeus omiin tietoihinsa silloin, kun asiakaan henkilöllisyydestä on pystytty varmistumaan luotettavalla tavalla. Potilastietoja voidaan myös luovuttaa asiakkaan erillisellä suostumuksella kolmannelle taholle (kuten jatkohoidosta vastaavalle yksikölle) sekä silloin kun laki siihen ehdottamasti velvoittaa (laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13 §, muut 653/200). Viranomaisten ylläpitämiä rekistereitä, joihin terveydenhuollon yksikön tulee säännönmukaisesti tietyissä tapauksissa luovuttaa potilastietoja tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksia varten ovat: tartuntatautirekisteri, terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (esim. hoitovirheilmoitukset), syntyneiden lasten rekisteri (synnytyslaitokset), raskauden keskeyttämis- ja sterilointirekisteri (sairaalat), syöpärekisteri, epämuodostumarekisteri ja näkövammarekisteri sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri, implanttirekisteri ja huumausainerekisteri. Potilaan suostumuksella, tai mikäli laki niin ehdottomasti velvoittaa, tietoja voidaan luovuttaa vakuutusyhtiölle. Kaikissa tietojen luovutustilanteissa käytetään minimaalisen tietojen luovutuksen periaatetta ts. asiakasta koskevia tietoja luovutetaan niin vähän ja rajatusti kuin mahdollista – jollei asiakas toisin halua – ja tiedot pyritään ensisijaisesti siirtämään asiakkaan itsensä välityksellä kolmannelle taholle, jolloin asiakkaalla on tietoihinsa tarkastamismahdollisuus.
 8. Asiakasta koskevia tietoja saatetaan siirtää palvelun siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. Asiakas hyväksyy tietojen siirron hyväksymällä käyttöehdot, joissa tietojen siirrosta kerrotaan. Tietojen siirto on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi, koska osa palvelun mahdollistavista servereistä sijaitsee EU:n ja ETA-alueen ulkopuolella ja koska palveluntarjoaja saattaa oleskella ulkomailla pitkiäkin aikoja. Tietoja ei anneta ulkomaisille viranomaisille, yhtiöille, kaupallisille tai ei-kaupallisille yhteisöille tai muille tahoille edes tällaisten viranomaisten tai tahon pyynnöstä tai vaatimuksesta.
 9. Potilastietojen käyttö ja suojaamisen yleiset periaatteet ovat seuraavat. Lainsäädännöt yleiset periaatteet: 1) Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. 2) Potilastietoja voivat käyttää vain palveluntarjoaja tai palveluntarjoajan hallinnoimassa toimintayksikössä toimivat henkilöt, jotka osallistuvat potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin ja joilla on oikeus potilastietojen käyttöön. 3) Rekisterinpitäjä (lääkäri Juha Lehti) päättää rekisteriin liittyvistä hallinnollisista ratkaisuista ja tarvittaessa antaa käyttöoikeuden potilastietoihin muille hoitoon osallistuville henkilöille, jos se on potilaan edun mukaista.
 10. Potilasrekisteri on sähköisessä muodossa ja sitä käsitellään automattisen tietojenkäsittelyn (ATK) avulla. Sähköisessä muodossa olevat potilastiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisäksi potilastiedot hyvin todennäköisesti kryptataan tai muulla tavoin salataan säilytyksen ajaksi. Potilastiedoihin on pääsy ainoastaan siihen oikeutetuilla henkilöillä. Mahdolliset paperiset dokumentit, jotka syntyvät sähköisen sairauskertomuksen lisäksi, säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa/kassakaapissa. Palveluntarjoajan potilasrekisteri ei ole toistaiseksi katseltavissa Kanta-palvelussa, koska koska palveluntarjoajan oleskelu suuren osan vuotta ulkomailla saattaisi muodostaa lainsäädännöllisen ristiriidan Kanta-palvelun käyttöehtojen suhteen.
 11. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteritiedot. Tarkistaminen pyritään toteuttamaan viivytyksettä. Tarkastusoikeus voidaan evätä vain poikkeustapauksissa silloin, kun 1) tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle, 2) tietojen antaminen merkittävästi vaarantaisi hoidon onnistumisen tai 3) tietojen antaminen loukkaisi toisen henkilön oikeuksia tai saattaisi toisen henkilön vaaraan. Tarkastamisoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.
 12. Tarkastuspyyntö tehdään allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla ja lähetetään rekisterinpitäjälle. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle (lääkäri Juha Lehti), joka päättää tarkastusoikeudesta. Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ennen tietojen antamista. Tiedot antaa rekisterinpitäjä (lääkäri Juha Lehti), joka tekee tarkastuksesta merkinnän potilasrekisteritietoihin. Tiedot luovutetaan ensisijaisesti kirjallisina.
 13. Potilasrekisteritietoja saadaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella ja tietyissä tilanteissa asiakkaan laillisen edustajan suostumuksella. Asiakkaalta tai hänen edustajaltaan tarvitaan vapaaehtoinen, nimenomainen ja yksilöity kirjallinen suostumus tietojen luovuttamiseen. Asiakas tai laillinen edustaja voi milloin tahansa perua suostumuksen. Harvinaisia poikkeuksia tietojen luovuttamisesta ovat: 1) Jos tietojen luovuttaminen on välttämätöntä elintärkeän tutkimuksen tai hoidon järjestämiseksi ja asiakas ei pysty luotettavasti arvioimaan suostumuksen antamisen ja eväämisen merkitystä terveydelleen vaikeasteisen mielisairauden, tajuttomuuden, tajunnan tason laskun tai muun vastaavan syyn vuoksi, tietoja voidaan luovuttaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle ilman asiakkaan suostumusta. 2) Suostumusta ei myöskään edellytetä potilasrekisteritietojen luovutukseen, silloin kun laki ehdottomasti vaatii luovuttamaan tietoja. Palvelu vaatii täysikäisyyttä, mutta tilanteessa, jossa alaikäisestä henkilöstä kuitenkin on olemassa potilastietoja ja henkilö kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, henkilö voi evätä potilastietojensa luovuttamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Tajuttomuuden tai siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan potilaan lähiomaiselle voidaan antaa tieto asiakkaan henkilöstä ja hänen terveydentilastaan ilman asiakkaan suostumusta.